ZSCKR w Sejnach

Historia

Wpisany przez Jarosław Jurkiewicz

 

13 marca 1946 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Białymstoku wydało decyzję o utworzeniu Publicznej Dokształcającej Szkoły Zawodowej w Sejnach. Pierwszą siedzibą szkoły był budynek przedwojennej szkoły powszechnej „przy lesie”.

 

Pierwsza siedziba szkoły zawodowej w Sejnach

 

Placówka rozpoczyna swoją działalność 2 kwietnia 1946 r. W dniu otwarcia funkcjonowała jedna klasa wstępna, 12 chłopców w godzinach popołudniowych uczyło się przedmiotów ogólnokształcących.

Od 12 lutego 1947 r. zmienia się nazwa placówki. W Publicznej Średniej Szkole Zawodowej chłopcy uczą się zawodu w kierunku ślusarsko-kowalskim. Dziewczęta, nazywane w środowisku „szpulkami”, zdobywają kwalifikacje w profilu krawiecczyzna lekka. Na jesieni 1949 r. nową siedzibą szkoły staje się budynek przy ulicy Rynkowej 34 (obecnie biuro powiatowe). 26 czerwca 1950 r. kończy edukację pierwszy rocznik absolwentów. 

 

Pierwszy rocznik absolwentów

 

Wystawa prac dyplomowych uczennic kształcących się w kierunku krawiecczyzna lekka

 

Budynek szkolny Rynkowa 34, późniejszy internat żeński

 

Reforma szkolnictwa zawodowego i potrzeba rozbudowy bazy warsztatowej wymusiła ponowne zmiany. Szkoła zostaje przeniesiona do budynku poklasztornego. Młodzież aktywnie włączyła się w sprzątanie nowej siedziby. W poprzednim budynku urządzono internat dla dziewcząt oraz stołówkę szkolną. Internat dla chłopców powstanie w budynku poklasztornym.

Na początku lat pięćdziesiątych zmienia się profil szkoły. Od roku szkolnego 1951/52 rozpoczyna funkcjonowanie Zasadnicza Szkoła Metalowa. Pojawia się nowa specjalność – ślusarz maszyn rolniczych. Dziewczęta uczące się w tym kierunku nazywane były „metalówkami”. W następnym roku rozpoczyna działalność Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa. Młodzież miała możliwość kształcić się w zawodzie traktorzysta mechanik. Od roku szkolnego 1957/58 nauka w szkole została wydłużona do 3 lat.

 

Przez ponad 20 lat klasztor był siedzibą szkoły zawodowej

 

Zajęcia warsztatowe w budynku klasztornym

 

Początki szkolnictwa zawodowego w Sejnach były związane z problemami lokalowymi, dużą rotacją pracowników oraz brakami w wyposażeniu.

Od 1963 r. dyrekcja placówki oraz władze lokalne rozpoczęły starania zmierzające do budowy nowego kompleksu budynków szkolnych. W 1966 r. ruszają pierwsze prace budowlane. Ostatecznie inwestycja zostaje ukończona 28 września 1970 r. Do użytku zostają oddane nowy budynek szkolny, sala gimnastyczna, internat oraz warsztaty.  Adres nowego kompleksu szkolnego to Kolonia Sejny 38.

 

Nowy budynek szkolny Kolonia Sejny 38

 

Budynek nowego internatu

 

Dzięki unikalnej w skali województwa bazie warsztatowej utworzono 5-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Od 11 lutego 1974 r. była możliwość nauki w technikum zaocznym. Od połowy lat siedemdziesiątych rozpoczęły się pierwsze praktyki rolnicze w Niemieckiej Republice Demokratycznej.

Od 1 września 1976 r. rozpoczyna funkcjonowanie Zespół Szkół Rolniczych w Sejnach. W skład zespołu wchodziło sześć szkół dziennych i zaocznych: technikum i zasadnicza szkoła zawodowa kształcące w zawodach technik mechanizacji rolnictwa, mechanizator rolnictwa, mechanizator upraw polowych i rolnik.

Wizytówką szkoły stają się piłkarze ręczni, którzy w 1975 r. oraz w 1977 r. zdobywają wicemistrzostwo Polski szkół rolniczych.

Druga połowa lat siedemdziesiątych to zjawisko wyżu demograficznego. W roku szkolnym 1976/77 w szkołach dziennych i zaocznych naukę rozpoczęło 1111 uczniów i słuchaczy. Wprowadzono dwuzmianowy system nauczania.

Trudna sytuacja ekonomiczna kraju na początku lat osiemdziesiątych miała wpływ na warunki życia w internacie. 25 listopada 1980 r. w szkole rozpoczyna się strajk, pojawiają się postulaty natury socjalnej. Po trzech dniach zostaje podpisane porozumienie, młodzież wraca do nauki.

Początek lat osiemdziesiątych to złota era sportów zimowych. W 1982 r. szkolna sztafeta biathlonistów zdobyła brązowy medal w mistrzostwach Polski szkół ponadpodstawowych. Narciarze sejneńskiego technikum z sukcesami brali udział w Biegu Jaćwingów.

 

Początek lat 80-tych to złota era sportów zimowych

 

W roku szkolnym 1987/88 placówka obchodziła 40. rocznicę powstania. Jubileusz stanowił impuls do przeprowadzenia remontów. Odwodniono teren, wytyczono alejki, powstał plac apelowy, odnowiono elewację szkoły, zbudowano nową kuchnię, na terenie szkoły zainstalowano oświetlenie. Od 1 września 1987 r. rozpoczyna działalność Liceum Zawodowe kształcące w zawodzie rolnik – specjalizacja wiejskie gospodarstwo domowe. Ten typ szkoły był nazywany w środowisku „szkołą żon”. Uczniowie naszego technikum z powodzeniem brali udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Dużą popularnością wśród młodzieży cieszyły się Przeglądy Dorobku Kulturalnego Szkół Rolniczych województwa suwalskiego.

 

 

 

11 listopada 1988 r. w 70. rocznicę Odzyskania Niepodległości nastąpiło uroczyste otwarcie Izby Pamięci Narodowej oraz Tradycji Szkoły.

W latach osiemdziesiątych w szkole funkcjonowała orkiestra dęta.

 

 

Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych to czas transformacji ustrojowej. Wchodzą w życie nowe przepisy oświatowe dostosowane do nowej rzeczywistości społeczno-politycznej. Rozpoczyna się nauka języka angielskiego. Do sal lekcyjnych wraca religia.  We wrześniu 1992 r. powstaje pierwsza pracownia komputerowa.

10 listopada 1994 r. był dniem wyjątkowym. W tym dniu odbyła się ceremonia nadania szkole imienia Stanisława Staszica oraz sztandaru ufundowanego przez radę rodziców. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, władz wojewódzkich oraz instytucji lokalnych, dyrektorzy sejneńskich szkół.

 

 

Lata dziewięćdziesiąte upłynęły pod znakiem współpracy transgranicznej. Technikum w Sejnach nawiązało współpracę ze szkołami i instytucjami rolniczymi na Litwie.

Początek pierwszej dekady nowego stulecia to okres zmian wynikający z wprowadzenia nowych przepisów oświatowych. To również czas poszukiwania optymalnej struktury organizacyjnej. 1 września 2002 r. uchwałą Rady Powiatu dotychczasowa nazwa: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Sejnach zostaje zastąpiona przez nazwę Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych im. S. Staszica w Sejnach. Szkoły ponadpodstawowe zostają przekształcone w szkoły ponadgimnazjalne.

W 2005 r. pierwszy rocznik absolwentów zdaje egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w nowej formie egzaminów zewnętrznych.

28 lutego 2007 r. Rada Powiatu Sejneńskiego podjęła uchwałę w sprawie przekazania Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół i placówek wchodzących w skład Zespołu.  Do zawarcia porozumienia dochodzi 15 maja 2007 r.

Od 2009 r. obowiązuje obecna nazwa placówki – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach.

W roku 2012 obchodzono 65. rocznicę utworzenia w Sejnach szkoły zawodowej. Z tej okazji 1 czerwca odbyła się wyjątkowa uroczystość. Odsłonięta została pamiątkowa tablica poświęcona pokoleniom nauczycieli i uczniów, którzy tworzyli szkolnictwo zawodowe na Sejneńszczyźnie.

 

 

 

W obchodach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, delegacje szkół rolniczych, reprezentanci instytucji społecznych, nauczyciele – emeryci oraz absolwenci szkoły. Z tej okazji odnowiono sztandar szkoły, na którym umieszczono aktualną nazwę placówki.