ZSCKR w Sejnach

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia

Lp. Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

07.05 - 22.06.2018 r.
do godz. 15:00

 

do 17.07.2018 r.
godz. 15:00

2. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
kandydatowi, który złożył wniosek o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia
po złożeniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia
w postępowaniu rekrutacyjnym,
o którym mowa w Lp. 1.
po złożeniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia
w postępowaniu rekrutacyjnym,
o którym mowa w Lp. 1.
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia
gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
do 25.06.2018 r. 
godz. 15:00
 x
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i do
branżowej szkoły I stopnia dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
do 26.06.2018 r. do 23.07.2018 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
11.07.2018 r. 
godz. 10:00
09.08.2018 r.
godz. 10:00
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu
do 12.07.2018 r.
godz. 15:00
do 10.08.2018 r.
godz. 15:00
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
13.07.2018 r.
godz. 10:00
13.08.2018 r.
godz. 10:00

 

 

obrazek

Wybierz naszą szkołę! Tylko z nami:

  • zdobędziesz konkretny zawód – pracodawcy poszukują fachowców, a nie osób, które trzeba uczyć podstaw zawodu,
  • połączysz wiedzę teoretyczną z praktyczną – w trakcie praktycznej nauki zawodu nawiążesz kontakt z przyszłym pracodawcą, co zwiększy Twoje szanse na zatrudnienie,
  • zaplanujesz swoją dalszą karierę edukacyjną i zawodową przy wsparciu szkolnego doradcy zawodowego,
  • przygotujesz się do założenia i prowadzenia własnej firmy,
  • szybciej zyskasz niezależność.

Poza tym będziesz uczył się przedmiotów ogólnych, takich samych, jak w liceum ogólnokształcącym.


 

OFERUJEMY TAKŻE:

  • DARMOWE PODRĘCZNIKI do klasy pierwszej już od średniej ocen 3,0 na świadectwie gimnazjalnym,
  • DARMOWE UMUNDUROWANIE dla uczniów klasy strażackiej,
  • INTERNAT z możliwością darmowego transportu do domu,
  • POSIŁKI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ.